Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Jokamiehenoikeus - Lainsäädäntö

Jokamiehenoikeus, liikkuminen luonnossa ja luonnonvarojen hyödyntäminen perustuu maan tapaan sekä useaan eri lakiin ja asetukseen. Luonnossa ei saa tehdä mitä hyvänsä, eikä missä tahansa.

Luonnossaliikkujaa määräävät ja ohjaavat monet lait ja asetukset. Lisäksi tulevat eri tahojen hallinnoimien alueiden järjestyssäännöt ja muut määräykset sekä rajoitukset.

Vaikka jokamiehenoikeudet perustuvat vanhaan perinteeseen, niin silti, ihmisten liikkuessaan luonnossa tulee huomioida, ei vain kohtuutta ja hyvää tapaa, vaan myös säädettyjä lakeja ja määräyksiä. Monin paikoin, lakien lisäksi, eri viranomaiset ovat laatineet aluekohtaisia järjestyssääntöjä, kieltoja, rajoituksia ja muita määräyksiä. Näitä ovat mm kansallispuistoihin laaditut omat säännöt, luonnonpuistojen liikkumiskiellot, hylkeiden ja lintujen pesintäaluiden rajoitukset ja maihinnousukiellot, puolustusvoimien antamat määräykset jne. Ne perustuvat, selventävät ja tarkentavat säädettyjen lakien ja asetusten tarkoitusta.

Kulkua luonnossa voidaan rajoittaa vain viranomaispäätöksin ja lakiin pohjautuvilla päätöksillä. Tapauskohtaisesti kielloista ja rajoituksista ilmoitetaan kieltotauluin.
Kieltotauluissa mainitaan usein määräyksen antanut viranomainen.
 
Kieltotaulu voi olla myös yksityinen, jonka merkitys on aina tapauskohtainen. Asetettu kieltotaulu ei silti välttämättä estä jokamiehenoikeuksien käyttöä.
Yksityisen kieltotaulun merkitystä tulee tarkastella sen pohjalta, mitä sillä halutaan kieltää ja missä se sijaitsee.
Näitä tapauksia voivat olla esimerkiksi taimikkoalue, jossa vahingon mahdollisuus on suuri tai työmaa-alue, jossa kielletään liikkuminen turvallisuussyistä. 
 
Jokamiehenoikeuksia on rajoitettu esimerkiksi luonnonsuojelualueilla ja luonnossa liikkuvan on syytä perehtyä liikkumisalueensa sääntöihin ja määräyksiin.
 
Ohessa muutamia lakeja, jotka vaikuttavat jokamiehenoikeuksiin. Tämä ei ole kaiken kattava lista jokaisesta vaikuttavasta laista tai asetuksesta. Oheiseen listaan on kuitenkin pyritty kirjaamaan niitä lakeja ja asetuksia, joiden vaikutukset määrittelevät jokamiehenoikeuksia.
Näiden lakien ja asetusten pohjalta huomataan, miten merkittävä asia jokamiehenoikeudet meille ovat. Ne sallivat, kuin myös rajoittavat ja kieltävät luonnossa liikkumista, ottavat huomioon luonnon ja ympäristön elinehtoja sekä monimuotoisuutta.
Tarkasteltaessa listassa mainittuja lakeja tai asetuksia, on syystä tarkastaa näiden ajantasaisuus ajantasaisesta lainsäädännöstä.
 

Jokamiehenoikeuksiin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä:

Lait ja asetukset

- luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096 ja luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160
- ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 ja ympäristönsuojeluasetus 18.2.2000/169

- maastoliikennelaki 22.12.1995/1710 ja maastoliikenneasetus 12.1.1996/10
- vesiliikennelaki 20.6.1996/463 ja vesiliikenneasetus 7.2.1997/124
- vesilaki 27.5.2011/587
 
- metsälaki 12.12.1996/1093
- erämaalaki 17.1.1991/62
- asetus soidensuojelualueista 18.12.1981/933
- muinaismuistolaki 17.6.1963/295

- jätelaki 3.12.1993/1072

- pelastuslaki 29.4.2011/379
 
- kalastuslaki 16.4.1982/286
- metsästyslaki 28.6.1993/615
- laki Metsähallituksen erävalvonnasta 22.12.2005/1157

Muuta lainsäädäntöä, jotka vaikuttavat jokamiehenoikeuksiin:

- elintarvikelaki 13.1.2006/23
- ruokasieniasetus 1.6.2006/489
 
- rikoslaki 19.12.1889/39
- ulkoilulaki 13.7.1973/606
- kokoontumislaki 22.4.1999/530
- järjestyslaki 27.6.2003/612
- laki puolustusvoimista 11.5.2007/551
 

- tieliikennelaki 3.4.1981/267 ja tieliikenneasetus 5.3.1982/182

- jätelaki 17.6.2011/646

- kaivoslaki 10.06.2011/621
- maa-aineslaki 24.7.1981/555
- koskiensuojelulaki 23.1.1987/35
 

Muut viranomaismääräykset

Järjestyssäännöt

Kansallispuistoille, luonnonpuistoille ja muille luonnonsuojelualueille on käyttäjiä varten laadittu järjestyssäännöt, jotka rajoittavat ja ohjaavat alueiden käyttöä. Näillä alueilla liikuttaessa, tulee huomioida kunkin alueen järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt eivät ole samanlaisia kaikilla alueilla.
 

EU: direktiivit

Euroopan yhteisössä laaditaan ja säädetään niin sanottuja direktiivejä ja erilaisia säädöksiä, jotka vaikuttavat kunkin jäsenvaltion lainsäädäntöön. EU:n antamia luontoon liittyviä direktiivejä, jotka vaikuttavat muun muassa luonnossa liikkumiseen ja siellä oleskelemiseen ovat lintu- ja luontodirektiivit sekä ympäristövastuudirektiivi.
Direktiivit ovat lainsäädäntöohjeita Euroopan unionin jäsenvaltioille.

Lintu- ja luontodirektiivit sekä ympäristövastuudirektiivi on pantu täytäntöön Suomessa pääosiltaan luonnonsuojelulailla ja -asetuksella.
 
Katso lisätietoja direktiiveistä tämän sivun tietosivulta;

 
Huomautus:
 
Tietosivun käyttö ainoastaan tämän sivun linkeistä.
 
 
Sivua päivitetty 19.12.2012.
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka